ارتباط اولیا با اعضای انجمن
 


اولیای گرامی در صورت نیاز به ارتباط با نمایندگان انجمن اولیا و مربیان مدرسه می توانند از شماره تماس های مذکور استفاده نمایند.

لطفا زمان بندی اعلام شده را رعایت بفرمایید

 
  معرفی اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه  
 
نام و نام خانوادگی : فرامرز حاجی مزدارانی
سمت : مدیر آموزشگاه

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : احمد سریار
سمت : معاون آموزشی

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™™

نام و نام خانوادگی : مرتضی دورانی
سمت : نماینده معلمان

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : میرسعید حسینیان
سمت : رئیس انجمن اولیاء و مربیان

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : سید عبدالحمید شهاب
سمت : نائب رئیس
 انجمن اولیاء و مربیان

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : آقای بنایی
سمت : منشی و رابط
 انجمن اولیاء و مربیان

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : آرش تابع
سمت : عضو اصلی 
انجمن اولیاء و مربیان

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : علی حاجعلی عراقی
سمت : 
عضو اصلی انجمن اولیاء و مربیان

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : فاطمه فاطمه کیانی
سمت : 
عضو اصلی انجمن اولیاء و مربیان
   -----------------------------------------------------------------     ™™™
نام و نام خانوادگی : عاطفه سیدحسینی
سمت : 
عضو اصلی انجمن اولیاء و مربیان
   -----------------------------------------------------------------     ™™™
نام و نام خانوادگی : شهرزاد رنجبر
سمت : 
عضو اصلی انجمن اولیاء و مربیان