تصاویر  
     
 
توضیحات  

اهداف آموزشی درآزمایشگاه :

1 - آشنایی دانش آموزان با گرایش های مختلف علوم تجربی ( شیمی ، فیزیک ، زیست ) از طریق کسب تجربه های مشهود ؛

2 - دانش آموز بتواند در مورد آنچه در کتاب های درسی خوانده است کاربردهایی در زندگی شخصی خود بیابد ؛

3 - با توجه به آشنایی با پیچیدگی و دشواری  تولید مواد و  انرژی  به صرفه جویی و هدر ندادن وقت و منابع توجه کند ؛

4 - موضوع های  علمی را بتواند تجزیه و تحلیل کند ؛

5 - از طریق توجه به نکات ایمنی و آموزش آنها  در محیط آزمایشگاه ، دانستن و عمل به نکات ایمنی را در تمام مراحل زندگی ملکه ذهن خود سازد ؛

6 - تمرین نحوه فعالیت گروهی و مسئولیت پذیری و مشاهده عینی شعار یک نفر برای همه ، همه برای یک نفر ؛

7 - تمرین پذیرش نظر مسئول گروه  به عنوان فصل الخطاب و تمرین جهت تعامل صحیح با سر گروه ؛ 

8 - از طریق خواندن دستور العمل آزمایش و انجام آن طبق دستور العمل داده شده ، قرائت فارسی و درک مطلب دا نش آموزان ارتقاء یابد ؛

امّا هدف غایی در آموزش های این بخش آن است که فرد  از طریق مشاهده نظام مند هستی به وجود ناظم آن پی ببرد .

 امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در آزمایشگاه :

تمام وسایل مورد نیاز جهت انجام آزمایش های مربو ط به علوم تجربی در حیطه سنی دانش آموزان راهنمایی به تعداد گرو ه ها موجود می باشد ؛ همچنین وسایلی نظیر میکروسکوپ ها ویدئو پرژکتور ، اسلایدها و ... نیز جهت بهره برداری موجود می با شد .

لازم به ذکر است که در مورد نمونه های مادر و اصلی جهت تشریح و توضیح آنها ، روی یکی از میکروسکوپ های اصلی دوربینی وصل شده است که از طریق ویدئو پرو ژکشن تصویر دیده شده زیر میکروسکوپ روی صفحه نیز دیده می شود و توسط معلّم تو ضیحات لازم جهت تمام دانش آموزان داده می شود .

 از نظر نرم افزاری نیز نرم افزار های شبیه ساز نظیر کیمیا و .... جهت شبیه سازی آزمایشات  موجود و در حال بهره برداری می باشند .

دانش ­آموز محوری :

سعی و تلاش ما این است که تا آنجا که امکان دارد تمام امور توسط دانش آموزان صورت گیرد و نقش مسئول آزمایشگاه به عنوان راهنما و هدایت گر کلی روند انجام امور خلاصه شود .

 دانش آموزان بر اساس برنامه آموزشی آزمایشگاه در ساعات و زنگ های مقرر طبق جدول زیر در آزمایشگاه حضور می یابند و حضو ر آنها در ساعات دیگر جهت تحقیق و یا پرسش و ..... در ساعات دیگر مقدور می باشد .