Top
نمازخانه
تربیت دینی همواره یکی از اهداف و شعارهای این مدرسه بوده است و نماز یکی از مهم ترین شاخصه های جذب و ثبت نام دانش آموزان این مقطع می باشد.
نمازخانه برای برگزاری نماز با شکوه جماعت و مراسمات ملی مذهبی، نظیر برگزاری جشن در اعیاد و اقامۀ عزا در عزاداری ها و سوگواری ها و قرائت زیارت عاشورا، فراهم گردیده است.