Top
راهرو ها
راهروها و فضاهای عمومی مدرسه مفروش بوده تا دانش آموزان به راحتی در آن تردد کرده و به درس تمرکز داشته باشند.