تصاویر  
     
 
توضیحات  
سالن کنفرانس مدرسه برای تشکیل جلسات فراهم گردیده است .